Algemene voorwaarden RG Gilze B.V. - RG Groep

Algemene voorwaarden RG Gilze B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RG Gilze B.V. (AVRAV201805)

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen RG Gilze B.V. en haar klanten (verder: “de Klant”).
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien RG Gilze B.V. gebruik maakt van derden.
c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van RG Gilze B.V. zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de directie van RG Gilze B.V.. Indien de directie niet binnen drie werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de Klant heeft medegedeeld dat hij geen goedkeuring aan de overeenkomst geeft, wordt het voorbehoud geacht te zijn vervallen.
c. RG Gilze B.V. kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant redelijker­wijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3. Prijzen
a. Alle prijzen zijn netto prijzen, exclusief btw, leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.
b. Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn/bedrijf, tenzij anders overeengekomen.
c. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht tot reparatie of onderhoud geldende prijzen en werkplaatstarieven. Indien na het aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging optreedt (bijvoorbeeld door verhoging van belastingen, invoerrechten, wisselkoersen en accijnzen) heeft RG Gilze B.V. het recht om de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs te verhogen. De Klant is te allen tijde aan de prijsverhogen gebonden, behoudens het bepaalde onder d.
d. Bij een dreigende overschrijding van meer dan 20% van de prijsopgave van een reparatie of andere opdracht dient contact te worden opgenomen met de Klant, teneinde de meerkosten te bespreken. De Klant heeft dan het recht om binnen een week de overeenkomst te ontbinden. In dat geval dient de Klant wel de reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden tegen de op dat moment geldende tarieven.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. (Leverings)termijnen van RG Gilze B.V. gelden als indicatie. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn met drie maanden kan de Klant RG Gilze B.V. schriftelijk in gebreke stellen.
b. De reparatieduur geldt als indicatie.
c. RG Gilze B.V. is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

5. Levering en risico-overgang
a. Levering geschiedt:
– door terbeschikkingstelling van het gekochte aan het adres van RG Gilze B.V. ten behoeve van de Klant;
– door aflevering van het gekochte aan het adres van de Klant;
– door terbeschikkingstelling van het gekochte aan een door de Klant opgegeven adres.
b. Bij terbeschikkingstelling van het gekochte aan het adres van RG Gilze B.V. ten behoeve van de Klant, dient de Klant binnen twee weken na dagtekening van het bericht van RG Gilze B.V. aan de Klant dat het verkochte ter beschikking staat, het gekochte af te halen.
c. Bij aflevering van het verkochte door RG Gilze B.V. aan het adres van de Klant c.q. het door de Klant opgegeven adres, dient de Klant het verkochte onmiddellijk af te nemen.
d. Indien de Klant het verkochte niet (tijdig) conform het bovenstaande afneemt of afhaalt, is RG Gilze B.V. gerechtig stallingskosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf van RG Gilze B.V. c.q. het ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de termijn van twee weken als genoemd onder b, alsmede tijdens de periode van stalling, is voor rekening van de Klant.
e. Het risico van het verkochte gaat op de Klant over op het moment dat het verkochte het bedrijf van RG Gilze B.V. verlaat.

6. Annulering
a. Een verzoek tot annulering dient schriftelijk te worden gedaan.
b. Indien de Klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient de Klant ten minste 20% van de aankoopprijs aan RG Gilze B.V. te betalen, onverminderd het recht van RG Gilze B.V. om nakoming te vorderen.

7. Betaling en zekerheden
a. De betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een beroep door de Klant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.
b. RG Gilze B.V. heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen.
c. Bij wijze van derdenbeding wordt bij deze tussen RG Gilze B.V. en de Klant overeengekomen dat indien een aan RG Gilze B.V. gelieerde vennootschap een vordering heeft op de Klant, deze vennootschap het recht heeft om haar vordering op de Klant betaald te krijgen door die vordering te verrekenen met een schuld van RG Gilze B.V. aan de Klant dan wel dat vorderingen van RG Gilze B.V. op de Klant wordt betaald door verrekening met een vordering van de Klant op een van de hiervoor bedoelde groepsmaatschappijen.
d. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
e. Alle kosten die door RG Gilze B.V. moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-.
f. RG Gilze B.V. heeft het recht om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant daartoe aanleiding geeft – van de Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan RG Gilze B.V. gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
g. Bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na de vervaldatum schriftelijk ter kennis van RG Gilze B.V. te worden gebracht. Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt de Klant geacht met de verzonden factuur in te stemmen. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.
h. Ingevolge de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (‘Wwft’) is RG Gilze B.V. verplicht om de identiteit van de Klant te verifiëren en daarmee samenhangende gegevens te bewaren. De Wwft verplicht RG Gilze B.V. tevens om ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft (o.a. contante betalingen van € 15.000,- of meer) te melden aan de autoriteiten. De Klant is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor toestemming.

8. Overmacht
a. Tekortkomingen van RG Gilze B.V. in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/importeur, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheids­organen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door RG Gilze B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
c. De Klant is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De Klant is nimmer bevoegd schadevergoeding te vorderen.

9. Klachten
a. Indien RG Gilze B.V. het vervoer van zaken op zich heeft genomen, dient de Klant de zaken direct bij aflevering op transportschade te controleren en dient hij in voorkomend geval nauwkeurig opgave te doen van de geconstateerde schade op het door hem na ontvangst te ondertekenen vervoersdocument. De Klant dient dit vervoersdocument uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering van de zaken aan RG Gilze B.V. te doen toekomen. Indien de Klant niet aan deze voorwaarde voldoet, vervalt zijn recht zich op transportschade te beroepen.
b. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare klachten, niet veroorzaakt door het transport, dient de Klant onmiddellijk bij aflevering de gebreken te melden aan RG Gilze B.V., bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
c. Tot uiterlijk drie maanden na aflevering kan de Klant klachten die betrekking hebben op niet uiterlijk waarneembare gebreken indienen bij RG Gilze B.V.. Deze klachten behoren binnen acht dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn door de Klant schriftelijk bij RG Gilze B.V. te zijn ingediend. Wanneer de klacht niet binnen drie maanden na aflevering en niet binnen 8 dagen na ontdekking bij RG Gilze B.V. wordt gemeld, wordt de Klant geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
d. Bij tijdig ingediende klachten zal de Klant RG Gilze B.V. in de gelegenheid moeten stellen de klacht te controleren. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal RG Gilze B.V. de nodige tijd moeten worden gegund om het verkochte te vervangen en/of om de vereiste maatregelen te treffen. Bij vervanging zal rekening worden gehouden met het profijt dat de Klant ondertussen bij het verkochte/gepresteerde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de Klant in rekening worden gebracht.
e. Tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen als blijkt dat de Klant iets aan het gekochte/verrichte heeft veranderd/laten veranderen en/of heeft gerepareerd/laten repareren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door RG Gilze B.V..

10. Gebruiksvoorschriften
De Klant dient de door RG Gilze B.V. verstrekte aanwijzingen en voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot opbouw, onderhoud, behandeling en gebruik, strikt na te leven en zijn werknemers en andere derden die van de zaken gebruik maken, hiervan op de hoogte te stellen.

11. Garantie
a. RG Gilze B.V. kan slechts onder een gegeven garantie worden aangesproken, indien de Klant de in deze algemene voorwaarden neergelegde voorschriften in acht heeft genomen.
b. Op nieuwe voertuigen en nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. de importeur wordt verstrekt. Deze fabrieksgarantie geldt niet ten aanzien van gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage of door onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, dan wel door ongelukken of onheil, zoals brand- of waterschade, of indien een ander dan een door RG Gilze B.V. de zaken heeft gewijzigd of gerepareerd, of onderdelen zijn of worden gebruikt die niet door de fabrikant geleverd zijn. De Klant komt slechts een beroep op de garantie toe indien hij aan al zijn verplichtingen jegens RG Gilze B.V. heeft voldaan. Kosten van herstel buiten het kader van de garantie worden aan de Klant in rekening gebracht. Eventuele gebreken in de geleverde zaken geven geen grond tot ontbinding van de overeenkomst tenzij RG Gilze B.V. er na herhaalde pogingen dan wel de door RG Gilze B.V. ingeschakelde fabrikant er niet in slaagt om deze op de voet van de fabrieksgarantiebepalingen te verhelpen.
c. Op leveranties van gebruikte voertuigen en/of gebruikte onderdelen is uitsluitend garantie van toepassing voor zover schriftelijk overeengekomen.
d. De garantie geldt binnen de Europese Unie, tenzij de Klant aantoont dat elders opgetreden defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstoffen etc.).
e. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. Eveneens zijn van garantie uitgesloten:
– gebreken in materialen of onderdelen die door de Klant zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
– gebreken die het gevolg zijn van de door de Klant ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door de Klant gegeven adviezen;
– in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de laklaag.
a. De aanspraken op garantie vervallen, indien:
– de Klant niet onverwijld na het constateren van de gebreken RG Gilze B.V. daarvan in kennis stelt;
– RG Gilze B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, tenzij deze toestemming verleent tot reparatie elders;
– derden zonder voorkennis of toestemming van RG Gilze B.V. werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door RG Gilze B.V. verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens.
– het voertuig oneigenlijk gebruik wordt, waaronder onder andere wordt verstaan: overbelading, gebruik van andere brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor het voertuig, ondeskundige besturing en/of gebruik van het voertuig, gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevoegd.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
f. De aansprakelijkheid van RG Gilze B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van RG Gilze B.V. wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van RG Gilze B.V. niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van RG Gilze B.V. beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de onderliggende overeenkomst, met een maximum van € 10.000.
a. RG Gilze B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, en kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
b. RG Gilze B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
g. De Klant vrijwaart RG Gilze B.V. tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die RG Gilze B.V. aan c.q. vanwege de Klant heeft geleverd of heeft verleend. De Klant zal aan RG Gilze B.V. alle schade (inclusief kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van of in verband met zodanige vorderingen van derden.
h. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen één jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij RG Gilze B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

13. Opschorting, retentierecht, pandrecht, verrekening, ontbinding
a. Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is RG Gilze B.V. gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige RG Gilze B.V. toekomende rechten.
b. RG Gilze B.V. is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant op verzoek en ten genoegen van de RG Gilze B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten. Indien de Klant nalaat binnen tien werkdagen na verzoek van RG Gilze B.V. naar genoegen zekerheid te stellen, kan RG Gilze B.V. de overeenkomst per aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden en is de Klant verplicht de door RG Gilze B.V. reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.
c. RG Gilze B.V. is (onverminderd alle overige rechten) gerechtigd alle zaken van de Klant die RG Gilze B.V. in haar macht heeft voor rekening en risico van de Klant onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen, alsmede alle andere vorderingen welke RG Gilze B.V. op de Klant heeft, geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid terzake de voldoening van de vorderingen wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.
d. De Klant is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of om welke andere re­den dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
e. Door zaken in de macht van RG Gilze B.V. te (doen) brengen, vestigt de Klant daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan RG Gilze B.V., uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij overeen dat RG Gilze B.V. als pandhouder zojuist genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.
f. RG Gilze B.V. kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met de Klant te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de Klant per direct ontbinden indien de Klant niet in staat wordt geacht te voldoen aan zijn opeisbare schulden, indien de Klant de opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien voor de Klant surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de Klant diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de Klant wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of indien de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.

14. Verkoop met inruil
a. Indien bij verkoop van een nieuwe auto tegen inruil van een gebruikt voertuig de Klant in afwachting van de levering van het nieuwe voertuig het oude voertuig blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig eerst eigendom van RG Gilze B.V. nadat de feitelijke levering daarvan aan RG Gilze B.V. heeft plaatsgevonden.
b. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, geen uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico van de Klant.
c. Bij de feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie. Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de taxatie heeft RG Gilze B.V. de bevoegdheid het inruilvoertuig te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.
d. De Klant garandeert dat het gereden aantal kilometers volgens de tellerstand overeenstemt met het aantal werkelijk door het voertuig gereden kilometers en dat de opgave van het aantal nog te rijden kilometers, zoals hiervoor weergegeven, een reële schatting is.
e. Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs deel 1 en deel 2 en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt/ontbreken, behoudt RG Gilze B.V. het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, de Klant kosten in rekening te brengen.

15. Eigendomsvoorbehoud
a. Zolang de Klant geen volledige betaling van al het geleverde aan RG Gilze B.V. heeft verricht en/of ook anderszins niet aan al haar verplichtingen uit de met RG Gilze B.V. gesloten overeenkomst heeft voldaan, behoudt RG Gilze B.V. zich terzake van al het geleverde de eigendom voor, terwijl de geleverde zaken voor rekening en risico komen van de Klant.
b. De Klant is slechts gerechtigd de zaken ten behoeve van haar normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
c. De Klant is niet gerechtigd de niet of onvolledig betaalde zaken te verpanden en/of aan anderen over te dragen in eigendom, bezit, houderschap of op andere wijze te vervreemden of te bezwaren waardoor deze rechten op die zaken zouden verkrijgen; voorts is hij in geval van niet tijdige betaling gehouden de gekochte zaken op eerste aanmaning van RG Gilze B.V. aan deze terug te geven, die deze zaken onder zich mag houden totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het recht van RG Gilze B.V. de zaken in dat geval tot zich te nemen en daarover anderszins te beschikken. In geval van definitieve terugname door RG Gilze B.V. zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
d. Indien RG Gilze B.V. het nodig acht zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd, terzake alle vorderingen welke RG Gilze B.V. op de Klant heeft, één en ander onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de Klant overgaat.
e. Zolang niet volledig aan de betalingsverplichting op grond van aanschaf is voldaan, draagt de Klant zorg voor een volledige aansprakelijkheids- en cascoverzekering van het voertuig. De Klant dient RG Gilze B.V. desgevraagd inzage te geven in de verzekeringspolissen. De Klant verpandt bij deze, ter meerdere zekerheid als voormeld, aan RG Gilze B.V. alle rechten welke hij tegen verzekeraars zou kunnen doen gelden. RG Gilze B.V. verklaart hierbij deze verpanding aan te nemen.

16. Recall
a. RG Gilze B.V. kan de Klant verplichten om voertuigen en onderdelen van voertuigen die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek dreigt te kleven, binnen een door RG Gilze B.V. te bepalen redelijke termijn terug te roepen (hierna: ‘recall-actie’). De Klant is verplicht om voertuigen en onderdelen die onderwerp zijn van de recall-actie tegen de aan haar in rekening gebrachte prijs aan RG Gilze B.V. terug te verkopen en te leveren. Alle overige aan de recall-actie verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.
b. De Klant is gehouden om onverwijld uitvoering te geven aan een verzoek van RG Gilze B.V. tot het uitvoeren van een recall-actie, bij gebreke waarvan zij direct in verzuim is en de kosten in verband met de recall-actie en de schade als gevolg van het gebrek onverkort voor rekening van de Klant zullen zijn, ongeacht voor wiens risico de recall-actie komt.

17. Verwerking persoonsgegevens
a. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door RG Gilze B.V. worden gebruikt en beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevens­bescherming.
b. RG Gilze B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de persoonsgegevens die RG Gilze B.V. in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij zal RG Gilze B.V. de aard van de verwerking afwegen tegen de te nemen maatregelen.
c. Voor vragen met betrekking tot haar gegevens kan de Klant contact opnemen met RG Gilze B.V. via +31(0)416 67 19 00.

18. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
d. Op de rechtsverhouding tussen RG Gilze B.V. en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
e. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant; niettemin heeft RG Gilze B.V. het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Klant.

19. Slotbepalingen
a. RG Gilze B.V. heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.
b. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
c. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van RG Gilze B.V. www.rggroep.nl, zal gelden.